3 април 2008 г.

Източноевропейски форум за диалог – “Мостове”

На 24 март 2008 г. в гр. София се състоя учредително събрание на Сдружение “Източноевропейски форум за диалог – “Мостове” (НПО за религиозен и културен диалог).

Учредители са млади хора от различни вероизповедания:

Ангелина Владикова – християнка, православна
Петър Граматиков – християнин, православен
Асен Минков – мюсюлманин
Милка Георгиева - християнка, православна
Диана Хусеин – мюсюлманка
Светлана Караджова – християнка, католичка
Велислав Алтънов – християнин

Приет бе устав, председател на сдружението, управителен съвет, правилник за дейността.
За председател на сдружението бе избрана Ангелина Иванова Владикова.

За членове на Управителния съвет бяха избрани:
1. Милка Георгиева
2. Светлана Караджова
3. Диана Тахсин Хусеин

Целите на новото сдружение са подчертаване ролята на религията в преодоляването на насилието и изграждането на устойчиво европейско общество и ролята на България като мост между християнството и исляма. България като пример за източноевропейска държава, в която мирно съжителстват различни религии и култури.
Привличане на обществения интерес в религиозната сфера и подчертаване ролята на вярата в съвременното общество.
Поощряване толерантността и мирното съжителство между различните религиозни и културни общности.

Няма коментари: