17 март 2008 г.

Бъдеще за манастирския комплекс в Бърдарски геран

На 7 март присъствах на една среща в кметството в Бърдарски геран и публикувам тук протокола от нея, защото ставащото е с важни последици за селото и общността ни:

ПРОТОКОЛ
на срещата-дискусия “Възможности за използване на бенедиктинския манастирски комплекс
в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца,
за удовлетворяване на приоритетни потребности на общината”

07 март 2008 г., Кметство на с. Бърдарски геран

Участници:

сестра Беате Шрьотер – игуменка на КМО “Сестри бенедиктинки”, с. Царев брод
г-жа Павлина Читова – адвокат, гр. Варна
г-жа Цветомила Спасова – кмет на с. Бърдарски геран
г-жа Светлана Караджова – гл. експерт „Връзки с обществеността”, Община Бяла Слатина
г-жа Карола Минчев – преводач, протоколист, Шумен

Дневен ред:

I. Обсъждане възможностите за използуване на бенедиктинския манастирски комплекс след неговото възстановяване за полезни за населението на общината дейности

Точка I.
Г-жа Беате Шрьотер
Нашето желание е въпросът за собствеността на манастирските сгради да бъде решен, след което ще работим за възстановяването на целия манастирски комплекс. Идеята ни е, този наш имот да бъде полезен за общината чрез дейностите, които може да се развиват в него.
За нас тази идея е много важна, защото по този начин може да се запази уникалния характер на селото като католическо село, в което са живели банатски българи и немски заселници. Селото е историческо място и поради това, че тук е живял и работил обявеният за “блажен” от папата епископ Босилков.
Осъзнаваме, че тази идея може да се осъществи само в тясно сътрудничество с общината. Бихме желали да чуем от г-жа Спасова като кмет на селото, какво мисли за тази идея.
Ние можем да си представяме изграждането на учреждение за професионално обучение на юноши в професии, нужни за региона. Също така може да се даде на децата възможност за изучаване на немски език.

Павлина Читова
Историята на селото, уникалната архитектура на така наречената “немска църква”, построена в манастирския комплекс, и селските къщи в типично немски стил крият голям потенциал за развиването на “селски туризъм” в региона.

Г-жа Спасова
Идеята е много добра. В нашия район примерно липсват работници-специалисти в областта на зеленчукопроизводството и преработката му, градинарството и млекопреработването. За развиването на туризма в нашия регион също трябва да се подготвят кадри с необходимите за тази дейност професии, както например готвачи, сервитьори, камериерки. Полезно за селото би било създаването на един Социален учебно-професионален център, какъвто го има в с. Овча могила. Този център може да провежда професионално обучение на юноши над 16-годишна възраст, произхождащи от детски домове, както и на такива с намалена работоспособност. Предвид стремежа към развиване на селски туризъм наистина е много важно да има и възможности за изучаване на чужди езици и специално немския език. Изключително значение за тези деца и юноши има и подготовката за живот в семейна среда. За постигането на тази цел разчитаме много на съдействието на бенедиктинските сестри.

Светлана Караджова
Създадохме тук сдружение на банатските българи, което е юридическо лице с нестопанска цел и работи за съхраняване на банатските традиции. Също така и читалището на Бърдарски геран е юридическо лице и може да участва в проекти.

Приключвайки дискусията присъстващите се обединиха около следната обща цел:

Имотът на КМО “Сестри Бенедиктинки” Царев Брод да служи в полза на общината, като се изгради в него социален учебно-професионален комплекс за млади хора, произхождащи предимно от детски домове от региона и за такива със специфични потребности. Професиите, които ще се изучават, да бъдат съобразени с приоритетните потребности на региона, който изпитва недостиг от работници-специалисти по производството на зеленчуци и тяхната преработка, градинарството, растениевъдството, млекопроизводството и млекопреработването. Предвид намерението за развиване на селски туризъм ще бъдат и необходими кадри като готвачи, камериерки, сервитьори. Същевременно ще бъдат създадени възможности за изучаването на немския език. Особено важна задача на този център ще бъде подготовката на младите хора за живот в семейна среда, тъй като много от тях не познават такава среда и трябва да бъдат научени на ценностите на нормален семеен живот.

07.10.2008г.
ПРОТОКОЛИРАЛ: Карола Минчев
Публикуване на коментар